DARMOWA DOSTAWA do odwołania na wszystkie towary.
Pracujemy: Pn-Sb: 10-21 & Ndz handlowe: 10-20
+48 724 081 501
calvin@burdan.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

https://burdan.pl

 

SPIS TREŚCI:

 1. Definicje regulaminowe
 2. Postanowienia ogólne
 3. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego
 4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
 5. Sposób i termin płatności
 6. Koszty, sposób i termin dostawy
 7. Reklamacje
 8. Odstąpienie od Umowy sprzedaży
 9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur
 10. Polityka prywatności i cookies
 11. Postanowienia końcowe

 

I. DEFINICJE REGULAMINOWE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie zostały użyte następujące zwroty i określenia, należy przez nie rozumieć:

 1. Cookies – dane informatyczne, w szczególności małe pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach końcowych Użytkowników, przeznaczone do korzystania ze Sklepu internetowego;
 2. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00 - 21.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, o których mowa w ustawie z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 90 ze zm.);
 3. Elektroniczny Formularz Kontaktowy – formularz kontaktowy dostępny w formie elektronicznej pod adresem: https://burdan.pl/contact/, służący do komunikacji Klienta ze Sprzedawcą.
 4. Formularz rejestracyjny – elektroniczny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta Użytkownika.
 5. Formularz Zamówienia – elektroniczny formularz dostępny w Sklepie internetowym, służący składaniu Zamówień poprzez dodawanie Produktów do Koszyka oraz określeniu warunków sprzedaży m.in. w zakresie opcji płatności i sposobu dostawy;
 6. Kodeks cywilny – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.);
 7. Koszyk – osobna sekcja Konta, pozwalająca na magazynowanie wybranych przez Klienta Produktów w celu późniejszego ich zakupu;
 8. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży na odległość;
 9. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 10. Konto – indywidualny profil Użytkownika tworzony na podstawie adresu e-mail i hasła, za pomocą którego Użytkownik uzyskuje dostęp do dotyczących go elektronicznych danych przechowywanych w Sklepie internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, umożliwiający składanie Zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych oraz zarządzanie Zamówieniami i adresami;
 11. Newsletter – informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, pochodzące od Sprzedawcy, wysyłane Klientowi drogą elektroniczną, przez lub w imieniu Sprzedawcy;
 12. Polityka prywatności i cookies Sklepu internetowego – dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies zawarty e Regulaminie;
 13. Produkt – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym przeznaczona do sprzedaży, stanowiąca przedmiot Umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
 14. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 15. Regulamin – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami, określający zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego;
 16. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 17. Sklep internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem: https://burdan.pl, za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o Produkcie i jego dostępności oraz złożyć Zamówienie;
 18. Sklep stacjonarny – stacjonarne punkty sprzedaży prowadzone przez Sprzedawcę, zgodnie z wykazem dostępnym na stronie internetowej pod adresem: https://burdan.pl/sklepy;
 19. Sprzedawca - Zbigniew burdan zam. w Lublinie przy ul. T.Zana 12/9 prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zbigniew Burdan z siedzibą w Lublinie na podstawie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 712-249-23-44, REGON: 431168846
 20. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży na odległość zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego;
 21. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 134 ze zm.);
 22. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 123 ze zm.);
 23. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca ze strony internetowej dostępnej pod adresem: https://burdan.pl;
 24. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, zawierające w szczególności rodzaj i ilość Produktów.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin dotyczy Umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego i jest skierowany zarówno do Konsumentów, jak i Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu internetowego.
 3. Sklep internetowy dostępny pod adresem https://burdan.pl, prowadzony jest przez Zbigniew Burdan zam. w Lublinie przy ul. T.Zana 12/9 prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zbigniew burdan z siedzibą w Lublinie na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 712-249-23-44, REGON: 431168846
 4. Dane kontaktowe Sprzedawcy: Adres do korespondencji: Sklep Tommy Jeans/Calvin Klein Jeans G.H Olimp lok.408, Al. Spółdzielczości Pracy 32, 20-147 Lublin, z dopiskiem zakupy Online, e-mail: sklep@burdan.pl, telefon: 663 962 467
 5. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem calvin@burdan.pl, telefonicznie w dni robocze w godzinach 10.00 -21.00 pod numerem: 663 962 467, a także za pośrednictwem elektronicznego formularza kontaktowego, dostępnego pod adresem:https://burdan.pl/contact/
 6. Korzystanie ze Sklepu internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:
  1. komputer (lub inne urządzenie podobne) z dostępem do sieci Internet;
  2. przeglądarka internetowa z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies;
  3. aktywny adres e-mail.
 7. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem: https://burdan.pl, w szczególności zasady:
  1. zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego Umów sprzedaży Produktów;
  2. składania Zamówień na Produkty dostępne w Sklepie internetowym;
  3. dostawy Produktów;
  4. płatności za Produkty, w tym koszty ich dostawy;
  5. prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży;
  6. reklamacji Produktów.
 8. Regulamin oraz wszelkie treści umieszczone na stronie Sklepu internetowego pod adresem https://burdan.pl, w tym zdjęcia i opisy, są przedmiotem praw autorskich w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1191 ze zm.) i podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie, bądź dokonywanie ich opracowań, w całości lub w części, jakimikolwiek metodami, urządzeniami, technikami, jest zabronione.
 9. Wszystkie Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego są oryginalne i fabrycznie nowe.
 10. Informacje o Produktach dostępnych w Sklepie internetowym, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny nie stanowią oferty, a stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 11. Regulamin jest dostępny w Sklepie internetowym pod adresem: https://burdan.pl/regulamin-sklepu, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

 

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Sklep internetowy zapewnia dostęp do następujących Usług elektronicznych:
  1. Konto Użytkownika;
  2. Formularz Zamówienia;
  3. Newsletter.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu internetowego nie wymaga rejestracji. Składanie Zamówień przez Klienta możliwe jest po uprzednim założeniu Konta Użytkownika lub w przypadku braku Konta Użytkownika po podaniu w Formularzu Zamówienia danych niezbędnych do realizacji przez Sprzedawcę Umowy.
 3. W celu dokonania rejestracji Konta Użytkownik wypełnia Formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej oraz hasła (składającego się z co najmniej 8 znaków, zawierających małą i dużą literę, cyfrę i znak specjalny). Jednocześnie Użytkownik akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach w nim zawartych. Na adres e-mail Użytkownika umieszczony w Formularzu rejestracyjnym
 4. Dane, o których mowa w ust. 3 powyżej (login i hasło) mają charakter poufny. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki (w tym szkody) spowodowane ujawnieniem ww. danych osobom trzecim.
 5. Użytkownik posiadający Konto zobowiązany jest do aktualizacji danych podanych w Formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej ich zmianie. Odpowiedzialność za brak aktualizacji danych ponosi Użytkownik.
 6. Usługa prowadzenia Konta ma charakter nieodpłatny i bezterminowy.
 7. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zrezygnować z Usługi prowadzenia Konta. W tym celu konieczne jest przesłanie na adres poczty elektronicznej lub na adres wskazany w pkt II ust. 4 Regulaminu, bądź za pośrednictwem Użytkownika wraz z podaniem aktualnych danych, tj. imię i nazwisko, adres, adres e-mail, login. Wniosek o rezygnację z Usługi prowadzenia Konta nie ma wpływu na realizację zawartej Umowy sprzedaży.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika lub czasowego ograniczenia możliwości korzystania ze Sklepu internetowego w przypadku naruszenia przez Użytkownika obowiązujących przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, w szczególności gdy Użytkownik:
  1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niezupełne lub nieaktualne, wprowadzającym tym samym w błąd Sprzedawcę lub naruszając prawa osób trzecich;
  2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności innych Użytkowników;
  3. dopuścił się innych zachowań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 9. Elektroniczny Formularz Zamówienia jest Usługą nieodpłatną oraz ma charakter jednorazowy i rozpoczyna się z chwilą dodania przez Klienta pierwszego Produktu do Koszyka w Sklepie internetowym.
 10. Newsletter jest Usługą świadczoną nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w Formularzu rejestracyjnym. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej informacje handlowe wysyłane przez Sprzedawcę lub w imieniu Sprzedawcy.
 11. Klient może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania Newslettera, poprzez odznaczenie stosownego pola na stronie swojego Konta lub kliknięcie stosownego linku znajdującego się w treści każdego Newslettera.

 

IV. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Informacje o Produktach prezentowane na stronie Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta. Po otrzymaniu Zamówienia Sprzedawca weryfikuje Zamówienie. Złożenie Zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.
 3. W celu złożenia Zamówienia Klient dokonuje wyboru ilości i rodzaju Produktu, sposobu i adresu dostawy oraz sposobu płatności. W Formularzu Zamówienia powinny znaleźć się również dane kontaktowe Klienta oraz ewentualne uwagi co do składanego Zamówienia. W przypadku Przedsiębiorcy konieczne jest także podanie Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) oraz pełnej nazwy firmy.
 4. Złożenie Zamówienia następuje z chwilą wypełnienia Formularza Zamówienia oraz potwierdzenia przyciskiem „Zamów”. Do chwili złożenia Zamówienia Klient może modyfikować ilość i rodzaj zamawianych Produktów.
 5. Zawarcie Umowy Sprzedaży wymaga zaakceptowania przez Klienta Regulaminu Sklepu internetowego.
 6. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca potwierdza przyjęcie Zamówienia do realizacji na adres e-mail podany przy składaniu Zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą przesłania Klientowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu Zamówienia do realizacji.
 7. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawartej Umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie Regulaminu na stronie internetowej oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 6 powyżej. Treść Umowy sprzedaży jest ponadto utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sklepu internetowego.

 

V. SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI

 1. Ceny Produktów podane w Sklepie internetowym są cenami jednostkowymi brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich (PLN). Podane ceny towarów nie uwzględniają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji.
 2. Sprzedawca, najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia (tj. naciśnięciem przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”), informuje Klienta o łącznej cenie Produktów oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym za transport, dodatkowe usługi, koszty płatności itp.
 3. Klient ma możliwość zapłaty ceny w następujący sposób:
  1. przed odbiorem:
   • przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany w treści wiadomości e-mail przesłanej do Klienta niezwłocznie po złożeniu Zamówienia;
  2. w momencie odbioru:
   • gotówką – w wypadku osobistego odbioru Produktu.
 4. Termin płatności:
  1. w przypadku wyboru przez Klienta jednej z form płatności, o których mowa w ust. 3 lit. a) powyżej, Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży;
  2. w przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką, Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny przy odbiorze przesyłki.

 

VI. KOSZTY, SPOSOBY I TERMINY DOSTAWY

 1. Dostawa Produktów nie jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przy zakładaniu Konta w Formularzu rejestracyjnym lub inny, wskazany w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa Produktów jest odpłatna, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.
 3. Szczegółowe informacje na temat kosztów dostawy Produktów znajdują się na stronie Sklepu internetowego pod adresem: https://burdan.pl/wysylka-i-dostawa
  O koszcie dostawy Klient zostanie poinformowany również podczas składania Zamówienia, a także po jego zsumowaniu, w chwili wyrażania przez Klienta woli zawarcia Umowy sprzedaży.
 4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące opcje dostawy:
  1. paczka przesyłana Pocztą Polską
  2. odbiór osobisty w Sklepie stacjonarnym Sprzedawcy:
   • Sklep Tommy Jeans/Calvin Klein Jeans G.H. Olimp, lok. 408 w Lublinie przy ul. Spółdzielczości Pracy 32 20-147 Lublin
 5. Termin realizacji dostawy wynosi odpowiednio:
  1. do 2 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży zgodnie z pkt IV ust. 6 Regulaminu – w przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem;
  2. do 2 dni roboczych od dnia uznania na rachunku bankowym lub rachunku rozliczeniowym Sprzedawcy – w przypadku wyboru przez Klienta jednej z form płatności on-line, o których mowa w pkt V ust. 3 lit. a) Regulaminu.
 6. W przypadku wskazania przez Klienta, że Zamówienie ma zostać odebrane osobiście w Sklepie stacjonarnym Sprzedawcy, Produkt pozostaje gotowy do odbioru przez Klienta przez kolejne 4 dni od dnia przesłania Klientowi wiadomości e-mail w temacie gotowości Produktu do odbioru.

 

VII. REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Klientom Sklepu internetowego Produktów wolnych od wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady Produktów (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności w art. 556 k.c. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, na podstawie art. 558 § 1 k.c. wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie cywilnym.
 2. W przypadku, gdy zakupiony Produkt jest niezgodny z Umową lub posiada wady fizyczne, Klient będący Konsumentem może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
 3. Sprzedawca zastrzega a Klient akceptuje, że wygląd Produktów (w szczególności ich kolory, odcienie itp.), prezentowanych na stronie Sklepu internetowego, może w sposób nieznaczny odbiegać od rzeczywistego wyglądu sprzedawanych Produktów. Ewentualne różnice mogą wynikać z przyczyn technicznych leżących po stronie Klienta (np. niewłaściwej kalibracji obrazu monitora), co nie stanowi wady fizycznej Produktu.
 4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:
  1. pisemnie na adres Sprzedawcy wskazany w pkt II ust. 4 Regulaminu;
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem:
   • Elektronicznego Formularza Zgłoszeniowego;
   • mailowo na adres: calvin@burdan.pl ;
 5. Poprawnie złożona reklamacja powinien zawierać:
  1. imię i nazwisko Klienta, adres do korespondencji, adres e-mail, na który ma zostać przesłana odpowiedź na reklamację;
  2. informacje i okoliczności dotyczące reklamowanego Produktu, w szczególności rodzaj i data wystąpienia wady;
  3. wskazanie żądania Klienta co do sposobu rozpatrzenia reklamacji;
  4. dowód zakupu Produktu (np. paragon, kopia paragonu, faktura, kopia faktury, wydruk z karty płatniczej lub kredytowej lub inny dowód pozwalający na ustalenie transakcji).
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zgłoszenia. W przypadku braku ustosunkowania się Sprzedawcy w ww. terminie, uznaje się, że Sprzedawca uznał reklamację.
 7. W przypadku, gdy do ustosunkowania się do reklamacji przez Sprzedawcę, czy też do wykonywania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę o konieczności dostarczenia Produktu do Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy na adres: Tommy Jeans/Calvin Klein Jeans G.H. Olimp lok. 408, ul. Spółdzielczości Pracy 34, 20-147 Lublin
 8. Prośba o udostępnienie Produktu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o której mowa w pkt VII ust. 5 Regulaminu.

 

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Prawo odstąpienia od Umowy bez podawania przyczyny przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem.
 2. Klient, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego Umowę sprzedaży na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w pkt VIII ust. 9 i 10 Regulaminu.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być złożone w dowolny sposób, zapewniający jednak możliwość zapoznania się z jego treścią. W szczególności oświadczenie może być złożone:
  1. na piśmie na adres wskazany w pkt II ust. 4 Regulaminu;
  2. w formie elektronicznej na adres: sklep@burdan.pl
   • W przypadku złożenia oświadczenia w formie elektronicznej Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania tego oświadczenia.
 4. Odstępując od Umowy sprzedaży Klient może skorzystać z formularza, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Skorzystanie z ww. formularza nie jest jednak obowiązkowe.
 5. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie zamówionego Produktu (w przypadku sprzedaży wielu Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – w posiadanie ostatniego z nich), a w przypadku pozostałych Umów – od dnia ich zawarcia.
 6. W celu wykonania prawa odstąpienia Klient powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 7. Z chwilą odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Klienta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze Sprzedawcą.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. Klient ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu na adres Sprzedawcy: Tommy Jenas/Calvin Klein Jeans G.H Olimp lok. 408, ul. Spółdzielczości Pracy 34, 20-147 Lublin przed upływem tego terminu.
 9. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy (koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy). Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 10. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę). Sprzedawca dokona zwrotu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Sprzedawca ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym m.in. umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  2. których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. których przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

IX. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. W razie zaistnienia sporu pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej na podstawie ustawy z 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1930 ze zm.) z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, o którym mowa w art. 36 ww. ustawy. Informacje na temat trybu i zasad przeprowadzania procedury mediacyjnej przez wojewódzkich inspektorów inspekcji handlowej dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych wojewódzkich inspektorów inspekcji handlowej;
  2. może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze inspekcji handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży. Wykaz stałych polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1356);
  3. może uzyskać bezpłatną pomoc korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów i organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona praw konsumentów (np. Federacja Konsumentów).
 2. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 • www.uokik.gov.pl/porady_konsumenckie.php; www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
 • www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

 

X. POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

 1. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Zbigniew Burdan zam. w Lublinie przy ul. T.Zana 12/9                prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zbigniew Burdan na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 712-249-23-44, REGON: 431168846, tel.: 603 609 699, e-mail: info@burdan.pl, zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Sprzedawcą.
 2. Dane osobowe w Sklepie internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z RODO, a także na podstawie innych przepisów regulujących ochronę danych osobowych osób fizycznych.
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji Zamówienia. W przypadku zawarcia Usługi elektronicznej „Newsletter” podanie wymaganych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skorzystania z tej Usługi.
 4. Dane osobowe są przetwarzane:
  1. w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą Zamówień oraz Konta w Sklepie internetowym – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Klientów w Sklepie internetowym i sposobu korzystania z Konta, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
  3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na ochronie jego praw;
  4. w celu świadczenia usługi wysyłki Newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania usługi oraz dobrowolna zgoda Klienta (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  5. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, polegających m.in. na:
   • wyświetlaniu treści marketingowych niezależnie od preferencji Klienta (reklama standardowa);
   • wyświetlaniu treści marketingowych odpowiadających zainteresowaniom Klienta (reklama behawioralna);
   • kierowaniu do Klienta treści marketingowych w ramach Newslettera;
   • prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług,
    • podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) oraz dobrowolna zgoda Klienta
 5. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników lub Klientów korzystających ze Sklepu internetowego:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres poczty elektronicznej;
  3. numer telefonu kontaktowego;
  4. adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj);
  5. adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).
   • W przypadku Użytkowników lub Klientów nie będących Konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę i adres firmy oraz Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) Użytkownika lub Klienta.
 6. Osoby, których dane dotyczą, posiadają prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, natomiast w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu realizacji powyższych praw należy wysłać wiadomość na adres wskazany w pkt II ust. 4 Regulaminu.
 7. Administrator wykorzystuje tzw. cookies serwisowe w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:
  1. pliki cookies z danymi Użytkownika (identyfikator sesji) zapisywane na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
  2. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
  3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelnienia (ang. user centric security cookies);
  4. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
  5. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika, na czas trwania sesji lub dłużej (ang. user interface customization cookies);
  6. pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies.
 8. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez Użytkowników/Klientów ze Sklepu internetowego, w celu:
  1. identyfikacji Użytkowników/Klientów jako zalogowanych w Sklepie internetowym i wyświetlaniu, że są zalogowani;
  2. zapamiętywaniu Produktów dodanych do Koszyka w celu złożenia Zamówienia;
  3. zapamiętywania danych w wypełnianych Formularzach Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu internetowego;
  4. dostosowywania zawartości strony Sklepu internetowego do indywidualnych preferencji Użytkownika/Klienta;
  5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze Sklepu internetowego;
  6. utrzymywania sesji Użytkownika/Klienta Sklepu internetowego, dzięki której Użytkownik/Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
  7. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Sklepu internetowego, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
  8. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora;
  9. dostosowania prezentowanych za pośrednictwem strony Sklepu internetowego reklam usług i produktów podmiotów trzecich;
  10. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Sklepu internetowego.
 9. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej, w szczególności możliwe jest ograniczenie bądź czasowe wyłącznie możliwości zapisywania plików cookies – to jednak może mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu internetowego.
 10. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików cookies przez Sklep internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może zostać również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
 11. Użytkownik/Klient może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 12. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu internetowego (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu internetowego. Logi, o których mowa powyżej nie są ujawniane osobom trzecim.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, w szczególności z ważnych przyczyn prawnych lub organizacyjnych, w tym zmiany sposobu dostawy i płatności w zakresie w jakim zmiany te wpływają na realizację postanowień Regulaminu.
 3. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna i wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej niż po upływie 14 dni kalendarzowych liczonych od momentu zamieszczenia na stronie Sklepu internetowego informacji o zmianie Regulaminu. Klienci, którzy dokonali Rejestracji w Sklepie internetowym zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespodencji e-mail na adres wskazany podczas rejestracji Konta.
 4. Zmiana Regulaminu w żaden sposób nie będzie naruszać praw nabytych przez Klientów w związku z zawarciem Umowy sprzedaży przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu. W szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy sprzedaży.
 5. W stosunku do zawartych na podstawie Regulaminu umów o świadczenie Usługi elektronicznej „Konto” i Usługi elektronicznej „Newsletter”, w przypadku zmiany postanowień Regulaminu, zastosowanie mają przepisy art. 384 oraz 3841c. W szczególności zmieniony Regulamin wiąże, jeżeli Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianie Regulaminu i w przeciągu ... dni od dnia poinformowania nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny i ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy o prawach konsumenta.
 7. W przypadku niezgodności jakichkolwiek postanowień Regulaminu z obowiązującymi przepisami prawa, Sprzedawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w miejsce zakwestionowanych postanowień.
 8. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.06.2019 r.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY